Privacy & cookies

Lycens B.V. respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens, die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk worden behandeld. Lycens B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en relaties zoals weergegeven is in deze privacy policy.

Verwerking Persoonsgegevens

Ly­cens B.V. ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens door­dat u ge­bruik maakt van onze dien­sten en/of omdat u deze zelf aan ons ver­strekt. Hier­on­der vindt u een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij ver­wer­ken:

  • Voor- en ach­ter­naam
  • Adres­ge­ge­vens
  • Te­le­foon­num­mer
  • E-mail­adres

Wij ver­za­me­len geen bij­zon­de­re per­soons­ge­ge­vens.

Ly­cens B.V. ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens ten be­hoe­ve van de uit­voe­ring van onze dienst­ver­le­nings­over­een­komst:

  • Om u te kun­nen bel­len of e-mai­len in­dien dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kun­nen voe­ren.
  • Om onze kos­ten aan u te kun­nen fac­tu­re­ren.

In­dien uw ge­ge­vens niet of on­vol­le­dig aan ons zijn ver­strekt dan zijn wij niet in staat onze dienst­ver­le­ning of over­een­komst met u naar be­ho­ren uit te voe­ren. Dit kan zor­gen voor ver­tra­gin­gen bin­nen de op­dracht die aan ons is ver­strekt. Wij ge­brui­ken uw ge­ge­vens niet voor mar­ke­ting doel­ein­den. Ge­ge­vens wor­den al­leen aan der­den ver­strekt op ver­zoek van op­dracht­ge­ver of wan­neer dit wet­te­lijk nood­za­ke­lijk wordt ge­acht.
Ly­cens B.V. neemt geen be­sluit op basis van au­to­ma­tisch ver­werk­te ge­ge­vens.

Cookieverklaring

www.​lycens.​nl maakt ge­bruik van coo­kies. De coo­kies die wij ge­brui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­tes en uw ge­bruiks­ge­mak. Ze zor­gen er­voor dat de web­si­tes naar be­ho­ren wer­ken en ont­hou­den bij­voor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lin­gen. U kunt zich af­mel­den voor coo­kies door uw in­ter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer op­slaat. Daar­naast kunt u ook alle in­for­ma­tie die eer­der is op­ge­sla­gen via de in­stel­lin­gen van uw brow­ser ver­wij­de­ren. Be­kijk voor deze mo­ge­lijk­heid de help­func­tie van uw brow­ser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heeft u het recht om uw even­tu­e­le toe­stem­ming voor de ge­ge­vens­ver­wer­king in te trek­ken of be­zwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door Ly­cens B.V. en heeft u het recht op ge­ge­vens­over­draag­baar­heid. Dat be­te­kent dat u bij ons een ver­zoek kunt in­die­nen om de per­soons­ge­ge­vens waar­over wij van u be­schik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar u of een ander, door u ge­noem­de or­ga­ni­sa­tie, te stu­ren. U kunt een ver­zoek tot in­za­ge, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, ge­ge­vens­over­dra­ging van uw per­soons­ge­ge­vens, ver­zoek tot in­trek­king van uw toe­stem­ming of be­zwaar op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar info@​lycens.​nl. We re­a­ge­ren dan bin­nen 5 werk­da­gen op uw ver­zoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ly­cens B.V. neemt de be­scher­ming van uw ge­ge­vens se­ri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, on­be­voeg­de toe­gang, on­ge­wens­te open­baar­ma­king en on­ge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Wij be­wa­ren uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk is voor het doel van de op­dracht. Het wet­te­lij­ke be­waar­ter­mijn voor as­best- en bo­dem­on­der­zoe­ken zijn 5 jaar. Als u de in­druk heeft dat uw ge­ge­vens niet goed be­vei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op via info@​lycens.​nl. In­dien on­danks onze in­span­ning uw klacht niet af­doen­de door ons wordt op­ge­lost, kunt u dit mel­den bij de Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens, Post­bus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

Wijzigingen privacy policy

Ly­cens B.V. be­houdt zich het recht om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen in de pri­va­cy po­li­cy. Ver­an­de­rin­gen of uit­brei­din­gen van deze pri­va­cy po­li­cy wor­den ge­plaatst op de web­si­te en zijn di­rect van kracht.

Vragen omtrent privacy policy

Als u vra­gen of op­mer­kin­gen heeft over de pri­va­cy po­li­cy horen wij dat graag. U kan dit laten weten via info@​lycens.​nl