Herbestemming & hergebruik

Ruimtelijke ordening

Onze mooie omgeving

Ruimtelijke ordening

Nu de ruimte om ons heen schaarser wordt en nieuwe opgaven als woningnood, energietransitie, stikstofuitstoot en opwarming van de aarde opdoemen, heeft het kabinet besloten om de regie weer in handen te nemen. Ze wil daarmee de markt van woningbouw weer vlot rekken. Er is een nieuwe nationale omgevingsvisie gepresenteerd. Hierdoor komen het rijk en de regio, (centralisatie en decentralisatie) opnieuw tegenover elkaar te staan.

Wat wij doen

Onze Totaalbenadering

Het inrichten van een efficiënt proces start bij het verkrijgen van totaal overzicht. Hiervoor is kennis & kunde benodigd van het gehele traject. Een goed op elkaar afgestemd proces voorkomt vertragingen, mismanagement en uiteindelijk faalkosten. Dat vraagt om zowel organisatievermogen als specialistische kennis. Hier stemmen wij ons team op af zodat wij uw project succesvol, efficiënt en praktisch kunnen verzorgen.

PROCESS HORIZONTAL
  • In onze totaal benadering vormt proces- en vergunningenmanagement de rode draad voor het project. Op basis van de kenmerken van het project, de omgeving, de bevoegde gezagen en overige belanghebbenden wordt de scope van het project bepaald. Specialismen worden betrokken en relevante belanghebbende partijen worden met elkaar in verbinding gebracht. Alleen dan kan regie worden gevoerd en worden wij in staat gesteld om onnodige verassingen te voorkomen en flexibel en zorgvuldig om te gaan met wijzigingen in uw plannen.

Meer weten?

Merijn vertelt je graag meer.

Merijn van Hoek

Merijn van Hoek

Teamleider Ruimtelijke ordening & Ecologie

Onze ruimtelijke ordening dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze ruimtelijke ordening dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

  • Voor wie in een vroeg stadium van een ontwikkeling inzicht wil hebben op risico’s, vertraging, complexiteit of kosten is het uitvoeren omgevingsscan milieu planologische risico’s’ (haalbaarheidsscan) aan te bevelen.

    Doel van de quickscan is om op basis van beschikbare (open) data milieu-planologische kansen en risico’s in beeld te brengen. Data van het gebied en de directe omgeving worden verzameld en geïnventariseerd. Deze data wordt door onze specialisten geanalyseerd en vervolgens vertaald naar een advies met betrekking tot de kansen en risico’s voor uw ontwikkeling. Op basis van de feitelijke weergave van de milieu planologische situatie worden de gevolgen voor de ontwikkeling beschreven en/of worden vervolgstappen aangegeven.

    In de quickscan komen onderwerpen als ‘externe veiligheid’, ‘milieuzoneringen bedrijven’, ‘akoestiek’, ‘archeologie’, ‘bodem’, ‘NGE’, ‘Kabels & leidingen’, ‘Stikstof&Natura2000’, ‘luchtkwaliteit’, ‘waterstructuren’, ‘juridisch-planologisch kader’ en ‘cultuurhistorie’ aan bod. Daar waar nodig kan naar aanleiding van de quickscan gericht onderzoek worden uitgevoerd om risico’s te ontkrachten of onoverkomelijke risico’s te bevestigen. Op deze wijze heeft u in een vroeg stadium, alvorens kosten te maken voor de volledige planvorming, inzicht in de haalbaarheid.

Onze ruimtelijke ordening dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Ruimtelijke ordening