Herbestemming & hergebruik

Ruimtelijke ordening

Onze mooie omgeving

Ruimtelijke ordening

Nu de ruimte om ons heen schaarser wordt en nieuwe opgaven als woningnood, energietransitie, stikstofuitstoot en opwarming van de aarde opdoemen, heeft het kabinet besloten om de regie weer in handen te nemen. Ze wil daarmee de markt van woningbouw weer vlot rekken. Er is een nieuwe nationale omgevingsvisie gepresenteerd. Hierdoor komen het rijk en de regio, (centralisatie en decentralisatie) opnieuw tegenover elkaar te staan.

Deze discussie lijkt uit te draaien op een debat tussen bouwen in de stad of in de weilanden. Het zal daardoor de komende jaren steeds complexer worden om een bestemming te wijzigen of een gebied te ontwikkelen. Onze veiligheid, gezondheid en geluk wordt voor een groot deel bepaald door onze leefomgeving. En onze leefomgeving delen wij met ongeveer 17,5 miljoen andere Nederlanders, onze bloeiende economie, drie mainports, de agrarische sector en een fijnmazig infrastructuurnetwerk. Deze ‘economische ruimtegebruikers’ strijden op ons kleine Nederlandse oppervlak met landschap, recreatie en natuur om de ruimte. Deze strijd om ruimte en de huidige fragiele balans tussen deze twee ogenschijnlijke tegenstrijdige belangen heeft in Nederland geleid tot een strak gereguleerde ruimtelijke ordening.

Onze Totaal benadering

Het inrichten van een efficiënt proces start bij het verkrijgen van totaal overzicht. Hiervoor is kennis & kunde benodigd van het gehele traject. Een goed op elkaar afgestemd proces voorkomt, vertragingen, mismanagement en uiteindelijk faalkosten. Dat vraagt om zowel organisatievermogen als specialistische kennis. Hier stemmen wij ons team op af zodat wij uw project succesvol, efficiënt en praktisch kunnen verzorgen.

Ruimtelijk ordenings Proces Lycens
Visie: Proces- en vergunningenmanagement

In onze totaal benadering vormt proces- en vergunningenmanagement de rode draad voor het project. Op basis van de kenmerken van het project, de omgeving, de bevoegde gezagen en overige belanghebbenden wordt de scope van het project bepaald. Specialismen worden betrokken en relevante belanghebbende partijen worden met elkaar in verbinding gebracht. Alleen dan kan regie worden gevoerd en worden wij in staat gesteld om onnodige verassingen te voorkomen en flexibel en zorgvuldig om te gaan met wijzigingen in uw plannen.

Bezit: Vergunningen- en haalbaarheidsscan

Aan de start van een project voeren wij een vergunningen- en/of een haalbaarheidsscan uit. Voor kleine c.q. minder complexe ontwikkelingen zijn onze adviseurs op basis van ervaring in staat om in het kader van de offerte ‘in één oogopslag’ te overzien welke vergunningen benodigd zijn en waar eventuele risico in schuilen. Voor grotere c.q. complexere ontwikkelingen voeren wij hiervoor een vergunningen- en/of haalbaarheidsscan uit waarbij verschillende specialisten van de benodigde vakgebieden werken aan een compleet overzicht met benodigde vergunningen en mogelijke risico’s. Dit resulteert in een vergunningendraaiboek en een overzicht met te tackelen risico’s.
Op basis van het vergunningendraaiboek en het overzicht met te tackelen risico’s wordt een prioritering in werkzaamheden bepaald. Risico’s worden via onderzoek weggenomen of af gekaderd. Het vergunningendraaiboek zorgt voor planning en inhoudelijke afstemming van de verschillende procedures. Hiermee wordt structuur gecreëerd en wordt het vergunningenproces gestroomlijnd.

Beleid: Procedures en onderzoek

Het gros van de daadwerkelijke werkzaamheden vindt plaats in deze fase. Standpunten van alle belanghebbenden worden geïnventariseerd, gewogen en daar waar nodig meegenomen in de planvorming. De vergunning- en bestemmingsplanprocedures worden voorbereid, onderzoeken worden uitgevoerd en worden op elkaar afgestemd. Onze mensen staan in continu contact met u, met elkaar en met betrokken instanties om de ontwikkeling de procedures door te loodsen. Door onze kwantitatieve en kwalitatieve capaciteiten aan te spreken en door te blijven communiceren zorgen wij voor doelmatige en vlotte verloop van de procedures totdat tot het doel van onze opdracht is bereikt.

Beheer: Vergunningenbeheer en nazorg

Het vergunningentraject voor een ruimtelijke ontwikkeling is verdeeld over de projectfasen, van planvorming tot aan oplevering, een doorlopend traject. Lycens kan deze aanvragen en verleende (omgevings)vergunningen voor u beheren zodat op elk moment een up-to-date vergunningen overzicht aanwezig is. Door deze vergunningendatabase worden wij in staat gesteld om wijzigingen en doorontwikkelingen in de (evoluerende) organisatie of het bouwplan efficiënt, op basis van reeds bestaand materiaal en achtergronden van vorige procedures, op te pakken en uit te voeren. Wij zorgen altijd voor een goede overdacht van alle opgestelde producten. In het kader van goede opdrachtgeverschap willen wij bovendien graag weten wat de ervaringen zijn met onze werkwijze. Dat maakt onderdeel uit van ons continue proces om te verbeteren.

Meer weten?

Jeroen vertelt je graag meer.

Jeroen Miellet

Jeroen Miellet

Afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening en Bodem

Onze ruimtelijke ordening dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze ruimtelijke ordening dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

 • Vaak kent het gebied waarin u uw plannen wilt realiseren al een lange geschiedenis van menselijk handelen, soms tot wel duizenden jaren terug. De resten daarvan zijn terug te vinden in de bodem, ook wel ‘het archief van Nederland’ genoemd. Dit archief is het gemeengoed van alle Nederlanders en daarom is door de overheid vastgesteld dat wie in dat archief wil gaan graven, eerst een onderzoek moet laten uitvoeren om eventuele archeologische resten veilig te stellen. Door al in de planologische fase van een project een inventarisatie van archeologische waarden te laten uitvoeren kunt u eventuele vertragingen en bijbehorende kosten voorkomen. Omdat wij de afdeling archeologie al vanaf het begin betrekken bij bestemmingsplanontwerpen en vergunningsprocedures kunnen wij u verzekeren dat er geen onverwachte hoge kosten optreden in een latere fase van uw project.
  Ons team van archeologen is in staat alle stappen binnen het archeologische proces uit te voeren. Dit loopt van inventariserend prospectief onderzoek tot, wanneer nodig, een volledige opgraving van de archeologische vindplaats. Na elke fase in het onderzoek vind evaluatie plaats die moet uitwijzen of er een volgende stap moet worden uitgevoerd of dat het archeologische onderzoek kan worden afgerond. U wordt betrokken in alle stappen binnen dit proces en onze ervaren archeologen denken graag met u mee over praktische oplossingen om uw project zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

  De volgende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd:
  - Bureauonderzoek (protocol 4002)
  - Programma van Eisen (PvE) (protocol 4001)
  - Inventariserend veldonderzoek (IVO) (protocol 4003)
  - Opgraven (protocol 4004)

Onze ruimtelijke ordening dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Ruimtelijke ordening

Wij werken onder andere voor...

 • Salland Wonen logo 300x155
 • Nsi2
 • Nts norma2
 • Leemans2
 • Enviterra2
 • Domijn2
 • Julianatoren
 • Jansendejong
 • Coteq
 • Vivare2
 • Woonplaats