Lycens

Adviseren om te realiseren

Poloraid-terrein, Enschede

Poloraid

Project

Opdrachtgever:

Woningcorporatie

Discipline: MilieuRuimteScan
Projectleider: Marc ter Laak

Projectomschrijving

Dit project betreft een aanpak voor een eerste haalbaarheidsverkenning en strategie. Het voorstel voorziet in een inventarisatie van milieukundige en ruimtelijke kansen en belemmeringen ten behoeve van de nieuwe inrichting, zoals dit is verwoord in het ambitiedocument “Performance Factory, september 2011”. De scan betreft geen ruimtelijke onderbouwing of de uitvoering van een milieuruimtelijke onderzoek, maar inventariseert welke ontwikkelingsmogelijkheden er per milieu- en ruimtelijk aspect aanwezig zijn. Op basis van de MilieuRuimteScan kan een adequate aanpak voor planbegeleiding en ondersteuning worden aangeboden.

De terrein van de voormalige Polaroidfabriek, gelegen nabij het centrum van Enschede, is een locatie met historische, culturele en economische waarde. Na beëindiging van de fabrieksactiviteiten is het terrein grotendeels verlaten en worden belangrijke potenties  voor de wijk en stad niet benut. Het terrein is hierdoor onderwerp van herontwikkeling.

Met het ambitiedocument “Polaroid Performance Factory” is het initiatief genomen het gebied opnieuw in te richten. Voor het terrein wordt een gebiedsgerichte aanpak voorgestaan. Het masterplan dat als vervolg van het ambitiedocument zal worden opgesteld zal als groei concept worden ontwikkeld.

Binnen de kaders van het masterplan krijgen de ontwikkelende partijen de ruimte het plan te concretiseren. Het voormalige Polaroidterrein zal met de herontwikkeling zich moeten ontplooien als talentencentrum, waar ruimte wordt geboden voor: onderwijs, sport en beweging, cultuur en bedrijvigheid. Een belangrijke factor voor de inrichting van het terrein is het in stand laten van het bedrijf Impossible, waardoor rekening dient te worden gehouden of de beoogde nieuwe inrichting kan voldoen aan de van toepassing zijnde milieuwetgeving.

52.208673
6.8922596
Opdrachtgever:

Woningcorporatie

Discipline: MilieuRuimteScan
Projectleider: Marc ter Laak