Lycens

Adviseren om te realiseren

Voorontwerp bestemmingsplan De Lutte Noord

DeLutteNoord
11-07-2012

De gemeente Losser heeft onlangs het voorontwerp bestemmingspan De Lutte Noord gepubliceerd. Het gaat om een planologische regeling om de bouw van 22 woningen binnen het plangebied mogelijk te maken. De nieuwe inbreidingslocatie voor woningbouw past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Realisatie van het initiatief kan daarom alleen mogelijk worden gemaakt middels een planologische procedure.

Lycens heeft voor de gemeente Losser dit bestemmingsplan opgesteld.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u terecht bij dhr D. Lokhorst. U kunt direct het plan bekijken via ruimtelijkeplannen.nl