Lycens

Adviseren om te realiseren

Enkele referentieprojecten

referenties
07-08-2014

ENKELE VAN ONZE REFERENTIEPROJECTEN

Meerjaren Onderhoudsadvies en planning - VvE Ypsilon
Lycens Huisvesting heeft in opdracht van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren een inspectie uitgevoerd en een advies opgesteld ten behoeve van het meerjaren onderhoud. Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de onderhoudswerkzaamheden, kosten en onderhoudstermijnen.


Asbestbeheersplan - Gemeente Enschede
Lycens Huisvesting heeft in opdracht van de gemeente Enschede een asbestbeheersplan opgesteld voor het stadhuis aan de Langestraat 24 te Enschede. In het pand waren uit voormalige inventarisaties asbesthoudende materialen naar voren gekomen. Doel van het asbestbeheersplan is een veilige omgang met asbesthoudend materiaal in een pand te waarborgen tot aan verwijdering of sloop.

De rol van Lycens was het adviseren en begeleiden van het gehele asbestgebeuren om vervolgens een beheersplan op te stellen nadat de saneringswerkzaamheden (voor zover mogelijk) waren afgerond.


Bodem - Gemeente Almelo
Door Lycens wordt ten behoeve van de verglazing van Almelo uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd bij de gemeente Almelo. Hiervoor worden van alle bij de gemeente Almelo bekende verontreinigingssituaties de bodemdossiers bestudeerd waarna wordt vastgesteld of de uit te voeren werkzaamheden onder saneringscondities uitgevoerd moeten worden of dat de werkzaamheden zonder aanvullende maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Indien onduidelijkheid bestaat over de bodemkwaliteit wordt bodemonderzoek uitgevoerd om de daadwerkelijke bodemkwaliteit vast te stellen.
 
De resultaten worden digitaal verwerkt in een 'vlekkenkaart' zodat in het veld nauwkeurig vast te stellen is waar sprake is van een mogelijk risico en waar niet. Tevens wordt aan de hand van deze 'vlekkenkaart' het definitieve leidingtracé vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige bodemverontreinigingen.

In bepaalde gevallen zal het niet mogelijk zijn een bodemverontreiniging te ontwijken. Voor deze gevallen is door Lycens een overkoepelend deelsaneringsplan opgesteld welke beschikt is door de gemeente Almelo. Door dit overkoepelende deelsaneringsplan hoeft niet ieder geval van verontreiniging apart beschikt te worden en worden onnodige vertragingen voor dit project uitgesloten.