Lycens

Adviseren om te realiseren

Budgetvaststelling bij primair onderwijs middels Lycens 'Prima-Check'

afbeelding school
03-11-2014

Vanaf 1 januari 2015 is de doordecentralisatie een feit en er gaat dan voor het onderhoud € 158,8 miljoen vanuit de gemeentekas naar de schoolbesturen. Dit betekent dat de scholen binnen het primair onderwijs zelf verantwoordelijk worden voor het deel buitenzijde.

De voorgenomen doordecentralisatie maakt in ieder geval een einde aan jaarlijkse onderhoudsaanvragen, het is juist nu verstandig om goede afspraken te maken tussen partijen en een nul-situatie te stellen waarbij met name het achterstallig onderhoud een aandachtspunt is.

Het doorzetten van de doordecentralisatie pleit wel voor een goede overdracht van het gebouw, op het gebied van onderhoud en veiligheid. Latere discussies over mogelijk achterstallig onderhoud zijn vervelende bijkomstigheden die kunnen leiden tot vervelende discussies, omdat er geen heldere afspraken of uitgangspunten zijn vastgelegd. Om dit te voorkomen zou gepleit kunnen worden voor een nulmeting van het gebouw. Hierbij wordt de functionele en technische staat van het gebouw vastgesteld en kan er worden getoetst aan de wet- en regelgeving. Op basis daarvan wordt de onderhoudsconditie vastgesteld.

Lycens Huisvesting heeft een tool ontwikkeld waarbij we kunnen checken of de status van uw gebouw voldoet aan de thans geldende regelgeving en de staat van onderhoud. Door middel van de Prima-Check krijgt u inzicht in de huidige onderhoudsstaat van uw gebouw en wordt getoetst aan de laatste wet- en regelgeving. Denk hierbij onder andere aan veiligheidsaspecten als brandveiligheid, asbest en binnenklimaat. Op basis van de Prima-Check worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt die nodig zijn om het gebouw weer op niveau te krijgen.

We stellen voor om het vaststellen van de onderhoudsconditie in gezamenlijkheid - door zowel gemeente als het schoolbestuur - deze Prima-Check te laten uitvoeren en deze integraal onderdeel te laten uitmaken in de “akte van overdracht” per 1 januari 2015.

De gegevens van deze Prima-Check kunnen we bovendien gebruiken als basis voor het digitaal beheer voor veiligheid en onderhoud in de softwaretool GebouwAssistent welke door Lycens is ontwikkeld.

Klik op de onderstaande link om het artikel ook te lezen!

http://eepurl.com/2RMmf