Lycens

Adviseren om te realiseren

Asbest in het huurrecht!

asbest3
03-09-2013

In de praktijk bestaan er nogal wat onduidelijkheden wat betreft asbest en huurrecht, wat moet de verhuurder doen om zijn aansprakelijkheid bij calamiteiten zo laag mogelijk te houden? En in welke gevallen komt de rekening bij de huurder? Kortom, hoe om te gaan met het aspect asbest binnen het huurrecht?

Wanneer er asbest in een gehuurde woning aanwezig is kan dit meerdere gevolgen hebben. Voor het huurrecht is de hoofdvraag of de aanwezigheid van asbest een gebrek is. Als dit het geval is dan kunnen er namelijk enkele verplichten voor de verhuurder uit voortvloeien. Zo zal de verhuurder verplicht zijn om op verzoek van de huurder de gebreken te verhelpen en er kan sprake zijn van huurvermindering en/of schadevergoeding.  Er is sprake van een gebrek als de huurder, door een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, niet het genot heeft wat hij had mogen verwachten bij het aangaan van de overeenkomst. Over dit onderwerp is al veel geprocedeerd bij de rechter, zo wordt de aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest wat bij normaal gebruik vrij kan komen vrijwel altijd als een gebrek aangemerkt.

Wanneer er bij normaal gebruik geen (direct) gevaar is op vrijkomen van asbest dan is er op dat moment geen sprake van een gebrek. Als er door een omstandigheid, welke niet aan de huurder is toe te rekenen, alsnog asbest vrijkomt dan is er pas sprake van een gebrek, met alle gevolgen voor de verhuurder van dien.  Als  het vrijkomen van asbest wel aan de huurder is toe te rekenen, dan is de rekening wel voor de huurder. Zo is er een uitspraak waarin een (gewaarschuwde) huurster een met asbest besmet keukenzeil ging bewerken met een schuurmachine, in dit geval was de schade die ze hierdoor geleden had voor haar eigen rekening.  In deze casus had de verhuurder door middel van een magazine al zijn huurders op de gevaren van asbest gewezen, met name ook op de kans van aanwezigheid van asbest in keukenzeil, waardoor het roekeloze gedrag van de huurster haar zwaarder werd aangerekend. Door actief huurders op de gevaren van asbest te wijzen kan de aansprakelijkheid van de verhuurder dus verminderd worden.

De meldplicht voor wat betreft de aanwezigheid van asbest is op dit moment nog niet wettelijk geregeld. Op 26 april 2011 heeft de Tweede Kamer echter een CDA-motie aangenomen wat over de meldplicht gaat. De huurders moeten voortaan worden geïnformeerd over asbest in de woning, ook als er geen sprake is van een onveilige situatie. Hiermee zal de rechter in zijn beslissingen wel rekening houden. Het is dus verstandig om de huurder zo veel mogelijk te informeren over de eventuele aanwezigheid van asbest en te wijzen op de gevaren hiervan. Als de verhuurder daarentegen weet dat er asbest in een woning is en hij informeert de huurder niet, dan zijn de gevolgen bij het vrijkomen van het asbest veel zwaarder. Hij is dan niet alleen civielrechtelijk aan te spreken, maar er kunnen ook strafrechtelijke gevolgen zijn!

Het niet willen weten van de eventuele aanwezigheid van asbesthoudend materiaal is niet verstandig en tevens geen argument. Wanneer er asbest aanwezig is en het komt uiteindelijk vrij, dan is er sprake van een gebrek. Het maakt daarbij niet uit of de verhuurder hier wetenschap van had of niet. Feit is dat de verhuurder het had kunnen weten. Wanneer de verhuurder wel had geweten of er asbest aanwezig was, dan had hij de  huurder kunnen waarschuwen en zo zijn aansprakelijkheid kunnen verminderen.

Voor meer info e-mail: e.hartman@lycens.nl of tel: 06-16007511